Tunnel mellan Köpenhamn och Landskrona kan vara nyckeln till klimatvänliga godstransporter

Med ny förbindelse mellan Köpenhamn och Landskrona blir restiderna kortare för boende även i Lund och Helsingborg.

Sedan 2013 har Landskrona stad arbetat med projektet Europaspåret, en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för gods-, fjärr- och regionaltåg. En ny rapport visar att projektet har stor potential att minska koldioxidutsläppen från godstransporter, vilket har lett till att näringslivet i Hamburg stöttar projektet.

Transportsektorn är i dag en stor klimatbov. Ett sätt att minska sektorns klimatpåverkan är att transportera mer gods på järnväg än med lastbil. Men för att järnvägen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för industrin behövs mer kapacitet och en uppgradering av järnvägen.

I Danmark har man påbörjat arbetet med att bygga en ny fast förbindelse till Tyskland, över Fehmarn-Bält, som är anpassad till långa och tunga godståg. För att Sverige ska dra nytta av denna förbindelse behövs ytterligare en sträckning över Öresund. I dag är ju Öresundsbron den enda fasta förbindelsen, och den kommer inte att räcka till när godstrafiken från Tyskland via tåg ökar. Lands-krona stads projekt Europaspåret är ett förslag på en fast järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn som ökar järnvägskapaciteten över Öresund med hundra procent och skapar en ny och klimatvänlig godskorridor till Hamburg.

Europaspåret är det enda förslaget på en ny Öresundsförbindelse som kan transportera godståg. Danska och svenska myndigheter utreder just nu en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, den så kallade HH-förbindelsen. Men den förbindelsen omfattar enbart bilar och persontåg. 

– Fehmarn-förbindelsen och Europaspåret kan knyta samman våra regioner och skapa nya möjligheter för godstransporter mellan Skandinavien och Hamburg. Det är strategiskt viktigt för Hamburgs hamn att få bättre järnvägsförbindelser till industrin i Sverige. Därför stöttar vi Europaspåret såväl som Fehmarn-förbindelsen, säger Gunther Bonz, ordförande för arbetsgivarorganisationen i Hamburgs hamn, Unternehmens-verband Hafen Hamburg.

Nya beräkningar gjorda av konsultfirman Kreera Samhällsbyggnad på uppdrag av Landskrona stad visar att Europaspåret har stora möjligheter att bidra till klimatomställningen i transportsektorn. På sträckan Göteborg-Hamburg skulle koldioxidutsläppen minska med 94 procent per nettoton med Europaspåret jämfört med om godset transporteras med lastbil. För transporter Stockholm-Hamburg skulle koldioxidutsläppen minska med hela 96 procent. Beräkningarna visar också att Europaspåret kan minska antalet lastbilar på sträckan Helsingborg-Köpenhamn-Rödby-Hamburg med en lastbil varje minut dygnet runt år 2040.

– Europaspåret har stor potential som en förlängning av Fehmarn-förbindelsen. Jag vill uppmana de danska och svenska myndigheterna att utreda Europaspåret närmare. Det är avgörande att man ökar kapaciteten för godståg mellan Tyskland och Skandinavien för att minska utsläppen, säger Gunther Bonz.

Text: Hanne Skak Jensen
Läs mer om Europaspåret på www.europasparet.se