Denna artikel är en annons

Från tipp till grönskande område

– Det kommer att ta lång tid innan området kan beträdas och då bara för rekreation, säger Robert Svensson, vd för LSR, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB.

LSR ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i Landskrona och Svalöv. I dag sorterar hushållen i ökande utsträckning sitt avfall och lämnar trä, skrot, wellpapp, elektronik med mera på LSR:s återvinningscentraler. Så har det inte alltid varit. För bara ett tiotal år sedan tippades avfall på Lundåkradeponin.

– Nu täcker vi över det gamla avfallet. I stället ska här bli ett grönskande och miljösäkert område som särskilt gynnar insekter och småvilt, säger Robert Svensson, vd för LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB.

Det var på 1960-talet som det första avfallslasset dumpades i Lundåkrabukten. När det sista avfallet tippades där femtio år senare var området nästan 390 000 kvadratmeter – lika stort som 55 fotbollsplaner.

– Sen dess har lagstiftningen kring avfallshanteringen tack och lov förändrats. I dag återvinns nästan allt. LSR tar emot 30 olika avfallsslag som alla har sin egen återvinningsprocess. Knappt en procent transporteras bort till deponianläggningar för att försvinna ur kretsloppet, som asbest till exempel, säger Robert Svensson.

När det regnar på den gamla Lundåkradeponin skapas förorenat lakvatten. Lakvattnet tas om hand i ett nyligen utvecklat och utbyggt lakvattensystem, anpassat för stigande havsnivåer. Det renas sedan i en egen reningsanläggning, innan det leds vidare till Öresund. Deponiinnehållet bildar också metangas vars klimatpåverkan är ca 25 gånger större än koldioxid. Men LSR hanterar även det problemet.

– Tack vare 64 gasbrunnar och flera kilometer ledning kan vi ta hand om gasen. Den leds vidare till Landskronas fjärrvärmeverk. Där eldas metangasen och blir värme, nog för att värma över 400 villor per år, säger Robert Svensson.

Nu ska avfallsberget sluttäckas för att över lång sikt säkerställa att inte deponigas läcker och för att begränsa mängden lakvatten.

Det här är en tidskrävande och komplicerad process eftersom arbetet bland annat är väderberoende. Hela området ska först täckas av en gummiduk som ska svetsas samman. Då kan det varken blåsa eller regna för mycket.

Gummiduken får inte skadas. Då riskerar regnvatten att tränga in och efter att vatten passerat genom avfallet bildas lakvatten, vilket ska undvikas.

– Varje del av arbetet utförs enligt en av länsstyrelsen godkänd plan och besiktigas fortlöpande av oberoende kontrollant, säger Robert Svensson.

Efter täckningen med duk läggs det på ca 700 000 ton rena schaktmassor, jord, kompost och sand som blir helt avskilda från underliggande avfall. Det görs för att skydda gummiduken men också för att växtlighet ska kunna etablera sig. Regnvatten, som nu inte längre blir förorenat, leds som annat regnvatten till havet i stället för till reningsanläggningen. Mängden deponigas kommer successivt att avklinga.

LSR driver det här projektet tillsammans med företag med mycket god kompetens och vana av sluttäckningsarbete. AFRY AB står för byggledning, ViaCon AB levererar dukar för täckningen och Ohlssons i Lands-krona AB levererar bland annat maskintjänster. Enligt krav i upphandlingen samverkar Ohlssons också med Arbetsmarknad Landskrona för att bemanna med handräckningspersonal.

– 2028 ska själva sluttäckningen vara klar. Det kommer dock att ta lång tid innan området kan beträdas av allmänheten. Målsättningen är dock att det på sikt ska kunna nyttjas som ett rekreationsområde, säger Robert Svensson.

Området kommer att planteras med växter som inte har för djupa rötter. Träd går inte att plantera – det skulle kunna skada dränering och gummiduk. I stället planteras växtlighet som gynnar insekter och småvilt.

– Vi vill skapa ett område med en så naturlig landskapsbild som möjligt och som gynnar de insekter som vi vet har det tufft i dag, säger Robert Svensson.

Tillsammans med de tio år som förberedelserna för sluttäckning tagit så innebär det att det tar lika lång tid att återställa området som det tog att förorena det. Att täcka området och ta hand om gasen och lakvattnet i många år framöver är ett kostsamt projekt. Det fina är att notan betalas från LSR:s affärsverksamhet – inte av skattemedel eller av abonnenterna från Landskrona eller Svalöv.

– Det är pengar vi får in genom att ta betalt för att ta hand om de massor som ska användas för sluttäckningen. Så man kan säga att sluttäckningen betalar sig själv, säger Robert Svensson.

Robert Svensson är stolt och glad över att LSR i dag inte längre bara är ett företag som deponerar avfall, utan ett miljöföretag som tillsammans med sina kunder kliver uppåt på den så kallade Avfallstrappan. Det finns mycket information om hur vi alla kan bli mer sopsmarta att hämta på LSR:s hemsida.

– Jag är tacksam över att arbeta på ett företag som tar ansvar för det som gjorts tidigare och samtidigt gör det lätt för våra kunder att göra rätt när det kommer till återvinning och återanvändning, säger Robert Svensson.

Mer info på: www.lsr.nu